Het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers wordt geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of GDPR (General Data Protection Regulation). Sinds 25 mei 2018 moet elke organisatie kunnen aantonen welke persoonsgegevens ze verzamelt en hoe de data gebruikt en beveiligd worden. Alle bedrijven, overheidsdiensten, organisaties en instellingen die in Europa persoonsgegevens verwerken, gebruiken, registreren of bewaren, moeten voldoen aan deze richtlijn. De bedoeling van deze wetgeving is om de gegevensverwerking transparant en vertrouwelijk te verwerken. Zoals u weet vragen wij heel wat persoonlijke gegevens over bewoners en cliënten, met de bedoeling de zorgverlening zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Dit wettelijk kader verplicht ons om zo veilig mogelijk met deze gegevens om te gaan. Via dit privacyreglement wenst Groep SF haar bewoners en cliënten dan ook zo volledig mogelijk te informeren over de wijze waarop binnen de zorgvoorzieningen wordt omgegaan met de persoonsgegevens die zij over hen verzamelt en verwerkt.

WAT?

Persoonsgegevens die de gezondheid betreffen, worden ingezameld door de bevoegde werknemers van de zorgvoorziening bij de bewoner/cliënt zelf, en indien noodzakelijk bij het sociaal netwerk, CRA, behandelend arts...

Volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Identificatiegegevens
 • Financiële administratieve gegevens (opname, facturatie, ziekenfonds, zorgkas)
 • Medische gegevens
 • Sociale gegevens

Binnen de grenzen van het wettelijk kader verwerken we deze persoonsgegevens met een of meerdere van de volgende doeleinden voor ogen:

 • Bewoners/cliënten-administratie en –registratie
 • Geneesmiddelenbeheer
 • Klachtenbehandeling
 • Zorgkwaliteit (o.a. Katz-schaal en BelRAI-LTCF)

In geen geval zullen andere persoonsgegevens in deze verwerkingen opgenomen worden dan deze die noodzakelijk zijn voor de doeleinden zoals hierboven beschreven. De persoonsgegevens zullen evenmin worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met voornoemde doeleinden.

De bijgehouden persoonsgegevens worden uitsluitend geraadpleegd door medewerkers en andere gemachtigde personen (vb. arts). Dit geschiedt enkel met een gerechtvaardigd doel en voor zover zij deze gegevens absoluut nodig hebben voor de uitvoering van hun taken. Alle medewerkers houden zich aan hun beroepsgeheim en vertrouwelijkheidsverplichting.

In sommige gevallen kunnen persoonsgegevens doorgegeven worden (vb. ziekenhuisopname). Ook hier geldt het wettelijk kader en mogen enkel gegevens gedeeld worden die absoluut nodig zijn voor de uitvoering van de taak. Er zijn tussen Groep SF en deze derde partijen verwerkersovereenkomsten gesloten waarbij contractueel vastgelegd is dat deze derde partijen de nodige voorzorgen en technische maatregelen genomen hebben om de veiligheid van de gedeelde persoonsgegevens te verzekeren.

 

BEWAARTERMIJN?

Overeenkomstig de wettelijke voorschriften gelden volgende bewaartermijnen:

 • 30 jaar voor medische gegevens
 • 20 jaar voor verpleegkundige gegevens
 • 7 jaar voor facturatiegegevens

Indien de bewaartermijn verstreken is, worden de betreffende persoonsgegevens uit de bestanden verwijderd en vernietigd binnen de termijn van 1 jaar.

 

INFORMATIE?

De bewoners/cliënten en betrokkenen worden geïnformeerd over de verwerking van persoonsgegevens via de opnameovereenkomst/ afsprakennota, de onthaalbrochure en website. Verder ligt er een exemplaar van het privacyreglement aan het onthaal van de zorgvoorziening ter inzage.

 

Verantwoordelijke gegevensbescherming (Data Protection Officer): Klaartje Van Cauwenberge
E-mail: klaartjev@groepsf.be
Telefoon: 053/834630