Opgemaakt in uitvoering van de “Aanbevelingen Goed Bestuur in Welzijns- en Zorgorganisaties” van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, en goedgekeurd door de Raad van Bestuur en Algemene Vergadering op 21 december 2016

Een efficiënt en goed bestuur is geen overbodige luxe in de huidige complexe context waarin we ons als welzijns- en zorgorganisatie bewegen. Goed bestuur zorgt er mee voor dat we ons als VZW kunnen staande houden en verder ontwikkelen in het kader van de vele evoluties die er zijn: vermaatschappelijking van de zorg, vraag gestuurde zorg, zorg op maat, de vraag naar meer efficiëntie, transparantie, kwaliteit van zorg, etc. … Mede aan de hand van de “Aanbevelingen Goed Bestuur” die door het Departement Welzijn, Volksgezondheid & Gezin zijn uitgewerkt, heeft de algemene vergadering, het bestuur en de directie hierna volgende checklist goedgekeurd, die als richtsnoer wordt gehanteerd:

  • Duidelijk uitgewerkte missie, visie en waarden (eenvoud-integriteit-mensgerichtheid).
  • Duidelijke taakafbakening tussen algemene vergadering, raad van bestuur en directie.
  • Respect voor onze stichtende congregatie, door de religieuzen mee te blijven betrekken in de werking van de algemene vergadering en de raad van bestuur.
  • Open en transparante structuur, waarbij in hoofde van bestuurders of directies geen nevenactiviteiten worden ontwikkeld, noch (vennootschaps)constructies worden opgericht die raakvlakken vertonen met de woonzorgcentra van de VZW. In het kader van een onderlinge samenwerking kunnen wel functies of mandaten worden opgenomen bij andere voorzieningen, voor zover het ook VZW’s betreft.
  • Bestuurders en directies houden zich aan de opgelegde gedragscode, waarbij bvb. geen zakelijke relaties worden aangegaan met de VZW.
  • Op politiek vlak dient het bestuur en de directie over de nodige onafhankelijkheid te beschikken. Bestuurders, directies en leden van de algemene vergadering oefenen geen politiek mandaat uit.
  • De zorg om de bewoner staat centraal, wat onder meer wordt opgevolgd via de kwaliteitsindicatoren en de tevredenheidsmetingen.
  • De VZW gaat in dialoog met de belanghebbenden (bewoners, familie, medewerkers, vrijwilligers, …) en biedt hen zo de mogelijkheid mee betrokken te worden in de maatschappelijke opdracht die de VZW vervult.
  • De VZW voorziet in een gericht preventiebeleid op het gebied van veiligheid.
  • De VZW draagt zorg voor de samenhang en continuïteit door samen te werken met diverse partners uit de regio.