Missie

Groep SF geeft aan de oudere de unieke kans om samen met  een deskundig team een zorgtocht uit te stippelen.
De kernwaarden Mensgericht, Eenvoud en Integriteit zijn ons kompas om deze tocht onder regie van de oudere te ondernemen.
De kwaliteit van deze tocht is het resultaat van een gezamenlijke inspanning van alle betrokkenen.

Samen onderweg...
 

Visie

Als Groep SF willen wij garant staan voor een optimale kwaliteit van zorg. De kern van onze activiteiten is samen te zoeken naar een passend zorgaanbod waarbij optimale zorg- en levenskwaliteit garanderen.

We zoeken samen  naar een passend ZORGANTWOORD door een ZORGRELATIE op te bouwen:
De vertrouwensrelatie met de bewoner is de hefboom tot het vinden van een passend antwoord op zijn zorgnood. Zorg is pas optimaal als wij de bewoner het gevoel geven dat hij wordt gezien. Dit betekent dat zorg, welzijn en wonen voor elke bewoner uniek en afgestemd is op de persoonlijke levensgeschiedenis, gewoontes, wensen en behoeften.

We zoeken samen  naar een passend ZORGANTWOORD door GOEDE ZORG te geven:
We tonen AANDACHT voor zorgvragen. We voelen ons VERANTWOORDELIJK voor het zoeken naar een gepast antwoord op een zorgvraag.
Wij streven naar persoonsgerichte zorg die:

  • vertrekt vanuit de vraag van de bewoner en ons waardenkader met optimaal respect voor de privacy, waardigheid en autonomie en zelfontplooiing;
  • gericht is op het optimaliseren van de levenskwaliteit;
  • tot stand komt in een goed samenspel tussen de bewoner en zorgverlener;
  • continu is;
  • efficiënt, effectief en innovatief is;
  • wordt verleend door deskundige multidisciplinaire teams die worden begeleid en gemotiveerd via permanente reflectie, vorming en coaching.

Wij zoeken samen naar een passend ZORGANTWOORD door het accent te leggen op WONEN EN LEVEN:
Wij geloven dat de kwalitatieve dienstverlening gebeurt vanuit respect voor de menselijke waardigheid en privacy. Onze dienstverlening is gericht op het behoud van en de eerbied voor de grootst mogelijke zelfontplooiing, zelfredzaamheid en zelfstandigheid.
We bieden de mogelijkheid tot sociale contacten aan, ingebed in een omgeving die reactiverend, therapeutisch of relaxerend kan zijn met een ruim en gevarieerd aanbod aan zinvolle dagbesteding.
Wij vinden het belangrijk dat de bewoner kan zijn wie hij is en zich thuis voelt. Wij willen aansluiten bij zijn belevingswereld, wensen en behoeften. Wij nodigen de familie, kennissen en buurtgenoten uit om actief betrokken te zijn en te blijven bij het dagelijks leven om de band met de maatschappij te behouden of te verstevigen
We bewerkstelligen ook samenwerkingsverbanden met het verenigingsleven van onze gemeente, met ziekenhuizen, met scholen, andere welzijnsvoorzieningen en socio-culturele organisaties.

Wij besteden veel aandacht aan het creëren van een veilige en aangepaste woon- en leefomgeving voor de zorgafhankelijke ouderen en ouderen met dementie.  

Wij zijn er tevens van overtuigd dat iedere bewoner recht heeft op palliatieve zorg en een menswaardig levenseinde. Hierbij willen wij ook verwijzen naar onze intentieverklaring palliatieve zorg.

Wij willen gedreven en talentvolle medewerkers aantrekken, ontwikkelen en behouden opdat zij voor de bewoners en hun familie de meest kwalitatieve hulp- en dienstverlening op maat kunnen realiseren vanuit een professionele inzet met een hart.
 

Kernwaarden

Om de missie en visie in praktijk te kunnen brengen hebben wij drie kernwaarden. Deze KERNWAARDEN indachtig, kunnen we optimaal belevingsgericht werken.