Visie 'Begeleiding personen met dementie'

De visie ‘begeleiding personen met dementie’ berust op onze drie kernwaarden ‘Mensgericht, Eenvoud en integriteit’.

Een opname in een woonzorgcentrum (rusthuis) is voor de meeste mensen een nieuwe ingrijpende gebeurtenis in hun leven. Nochtans geeft deze opname vaak een positieve wending aan een mensenleven.

Voor de meeste bewoners is het een manier om terug uit het isolement te treden dat ouder worden met zich mee kan brengen. Ze leggen terug contact met anderen, verleggen terug grenzen en verruimen opnieuw hun leefwereld.

Daarom willen we het verblijf in een woonzorgcentrum in de ruime zin bekijken en niet als 'laatste' fase. Voor de meeste bewoner kondigt een opname een nieuwe, positieve fase in hun leven aan.

Wij streven ernaar om onze bewoners de veiligheid, het vertrouwen, de geborgenheid, de genegenheid en de warmte van een vervangende thuis te bieden.

We zijn ervan overtuigd dat het begeleiden van personen met dementie een specifieke aanpak vergt. Daarom werd er bewust gekozen voor een aparte en aangepaste woonvorm voor deze doelgroep.

In de werking worden volgende accenten gelegd:

 • Het proberen te bieden van een psychisch en emotioneel welzijn. Dit door het creëren van een huiselijke, geborgen en veilige leefomgeving.Waarbij zelfondersteuning gestimuleerd wordt en erkenning van de bewoner als persoon centraal staat.

 • Het proberen te bieden van een fysiek welzijn. Dit door te werken in kleine groepen met permanent aanwezige medewerkers die ingaan op de bewoners hun behoeften, aandacht hebben voor de angsten en gevoelens van de bewoners en hier proberen een gepast antwoord op te bieden.
 • Een huiselijke sfeer: dit door te werken in hoekjes met kleine groepen. Er is aandacht om een vertrouwelijke omgeving te creëren met herkenbaar meubilair en herkenbare accessoires. Ook vertrouwelijke activiteiten met een terugkerend patroon zijn belangrijk.

 • Een maximale vrijheid binnen een beschermde, veilige omgeving. De bewoners kunnen vrij rondwandelen op de afdeling of in de bijhorende tuin. Deze vrijheid zorgt voor een rustig gevoel bij de bewoners. We streven naar een fixatiebewust beleid.

 • Sociaal contact stimuleren door de bewoners overdag in de leefgroepen samen te brengen. Wanneer bewoners willen alleen zijn, wordt hier respectvol en positief op in gegaan. Als een bewoner het wenst kan hij zich even terugtrekken.

 • Een vaste structuur: personen met dementie kunnen hun zelfredzaamheid langer behouden wanneer de omgeving aangepast is. Een dagelijks terugkerend ritme, dezelfde vertrouwde personeelsleden, dezelfde omgeving bieden de bewoner een houvast..

 • Het aanbieden van activiteiten op maat. Afhankelijk van de graad van dementie worden activiteiten aangeboden die huiselijk zijn en op een ritme dat zo nauw mogelijk aansluit bij het gewone leven. Er wordt ook rekening gehouden met de aanwezige interesses van de bewoner.

 • Het begeleidend personeel neemt een animatieve grondhouding aan. De begeleiding en zorgmomenten zijn verankerd in warmmenselijkheid, in echtheid, empathie en onvoorwaardelijke aanvaarding. De medewerkers werken vanuit de principes van een belevingsgerichte benadering. 

 • Een inlevende, vriendelijke en rustgevende houding van de medewerkers is van groot belang in de omgang met personen met dementie. Zij trachten zoveel mogelijk mee te gaan in de belevingswereld van de persoon met dementie.

 • Naast de begeleiding van bewoners met dementie hebben we ook aandacht voor de familie. Ze moeten zich vooral welkom voelen! We bieden steun bij het emotioneel verwerkingsproces dat ook zij ondergaan bij de confrontatie met het dementeringsproces.

 • Ook is het belangrijk dat er een open communicatie is tussen de familie en hulpverlener, waardoor de gevoeligheden van de persoon met dementie beter gekend zijn en men nog beter kan inspelen op bepaalde gedragingen. Via gesprekken leren we ook de mens kennen die schuilt achter het ziektebeeld. Op deze manier kunnen we dan komen tot een diepere relatie met de bewoner.

 • De familieleden van de bewoners vullen een eigen plaats in binnen onze werking. De familie fungeert als spreekbuis voor de bewoner. We zien familie als de belangenbehartigers van de bewoners en we proberen hen te betrekken in de zorg indien zij hiervoor open staan.

Op de afdeling Lavendelhof richt men zich tot personen met dementie . Maar ook op de andere afdelingen is er aandacht voor de bewoners met dementie die daar huizen.

Gezien elke bewoner anders, waardevol en uniek is wordt naast het groepsgebeuren ook aandacht besteed aan individuele begeleiding. Deze is afgestemd op de mogelijkheden, tempo en interesses van elke individuele bewoner. Zelfzorg en zorg tussen bewoners onderling moeten gestimuleerd worden met als doel de bewoners te bevestigen in hun kunnen en hun zelfwaarde gevoel. We streven naar een behoud van mogelijkheden en zelfredzaamheid. De bewoner ervaart zo dat hij nog greep heeft op de dingen rondom zich.

Door het werken in groepsverband wordt sociaal isolement voorkomen. De werking is gericht op het aanbieden van fysieke veiligheid en emotioneel welbevinden van elkeen in de leefgroep. Er worden geen overbodige maatregelen getroffen waarbij de fysieke veiligheid gegarandeerd wordt ten nadele van het emotioneel welbevinden.

We zijn ervan overtuigd dat genegenheid en geborgenheid de bewoners stimuleren.

Bij personen met dementie die zich bevinden in het stadium van het ‘verzonken’ ik ligt het accent voornamelijk op comfortzorg, prikkeling op basaal niveau en individuele begeleiding. Er wordt gestreefd naar een rustig, aangenaam en huiselijk woon- en leefklimaat.